D’Jorboch 2020 mat dësen Artikelen ass am Drock

*****                                    Cérémonie du 75ième Anniversaire de la Libération de la Ville de Vianden le 12 février 2020

Jean-Paul Hoffmann       Erinnerungen an Jean Milmeister (1938-2019), Ehrenpräsident der “Veiner Geschichtsfrënn”

Jemp Weydert                    Ech se mat Milmeistesch Jang an d’Schull gaangen!

Norbert Meyer                   Jakob Goldschmidt aus Vianden, Revolitionär, Kapitalist und Kirchenruinierer in Prüm

*****                                   Dem Vic Abens sein leetzt Ried an der Chamber, den 17. Dezember 1980

Jean-Paul Hoffmann      Die Familie WIROTH

Claude Fox                        Quellen und Fakten zu den Anfängen des Templerordens vor 900 Jahren

Josy Bassing                      Militärgeschichte von Schloss Vianden

Frank Leonardy               Ousfluch 2019 op Prüm an Schönecken