D’Jorboch 2020 mat dësen Artikelen ass uan d’Membere verdält gän

Inhaltsverzeichnis

*****                                    Cérémonie du 75ième Anniversaire de la Libération de la Ville de Vianden le 12 février 2020
Jean-Paul Hoffmann       Erinnerungen an Jean Milmeister (1938-2019), Ehrenpräsident der “Veiner Geschichtsfrënn”
Jemp Weydert                   Ech se mat Milmeistesch Jang an d’Schull gaangen!
Norbert Meyer                  Jakob Goldschmidt aus Vianden, Revolitionär, Kapitalist und Kirchenruinierer in Prüm
*****                                   Dem Vic Abens sein leetzt Ried an der Chamber, den 17. Dezember 1980
Jean-Paul Hoffmann      Die Familie WIROTH
Claude Fox                        Quellen und Fakten zu den Anfängen des Templerordens vor 900 Jahren
Josy Bassing                     Militärgeschichte von Schloss Vianden
Frank Leonardy               Ousfluch 2019 op Prüm an Schönecken