Genealogien

Hei fannen, de Moment, d’Membere vuan de Veiner Geschichtsfrënn:

Date vuan alle Persunne  ous der “Familienchronik der Stadt Vianden”
Datebase vuan de Familljen ous dem Veiner Kanton an der Emgegend
Date vuan der Veiner Famill BASSING
Date vuan der Famill  de la GARDELL udder DELAGARDELLE vuam Falkestäner Schlooss