Verwaltungsrot

Prësident:
Jean-Paul Hoffmann
Sekretär:     
Josy Bassing
Trésorier: 
Frank Leonardy
Memberen:
Edouard Biewer
Claude Fox
Jeannot Gillen
Norbert Meyer