Videoen

Hei fannt dir en Rei vua Videoclipen mat Veiner Gebréicher, Traditiune an Evenemënter awer och vua Persinnlichkääten, die Veiner Geschicht geprägt hon  udder op Veinen op Besuch komm waren (nëmme fir Membere vuan de Veiner Geschichtsfrënn).