1973: déitsche Prësident Gustaf Heinemann

Dir sët leider noch nët Member. Dir könnt dat elo ënner “Member gän” nohollen.