2020 Ous der Veiner Geschicht

Inhaltsverzeichnis

Jean-Paul Hoffmann           Virwuert
Jan-Paul Hoffmann             Cérémonie du 75ième anniversaire de la libération de la Ville de Vianden le 12 février 2020
Jean-Paul Hoffmann          Erinnerungen an Jean Milmeister (1938-2019), Ehrenpräsident der «Veiner Geschichtsfrënn»
Jemp Weydert                      Ech se mat Milmeistesch Jang an d’Schull gaangen
***                                           Dem Vic sein leetzt Ried an der Chamber, de 17. Dezember 1980
Jean-Paul Hoffmann         Die Familie Wiroth
Norbert Meyer                    Jakob Goldschmidt aus Vianden – Revolutionär, Kapitalist und Kirchenruinierer in Prüm
Claude Fox                          Quellen und Fakten zu den Anfängen des Templerordens vor 900 Jahren
***                                         English guidebook of Vianden castle, published in 1947
Josy Bassing                        Militärgeschichte von Schloss Vianden
Frank Leonardy                  Ousflug 2019 op Prüm a Schönecken