Stadt Veinen

geschwënn:

Hei fann dir:
Genealogisch Date vuan iwer 16 000 Persunne déi no 1678 zu Veine gebuor gufen oder do bestoot oder do gestuorwe sen mat hiren Elteren, Partner a Kanner.
Well d’Poorbéicher zwëschent 1678 a 1800 nët méi komplett sen, feelen en Rei vuan Donnéen ous där Zéit.