Eis Online-Bibliothéik wiist…

An der Zwëschenzéit ass än Däl vuan de Publikatiune déi vergraff  sen, digitalisiert gän, an domat däne Memberen déi des Béicher nët hon, verfügbar gemach gän. Si kënne se online kucken an erofzeluaden.

Et handelt sich de Moment em dës Béicher:

  • die komplett Jorbéicher vuan 1983 uan,
  • Viandensia (Kuriosa, Sagen, Gebräuche und Schnooken) ous dem Jor 1977,
  • Chronik der Stadt Vianden von 1815-1925 von Theodore Bassing, Stadtsekretär, ous dem Jor 1926,
  • Chronik der Stadt Vianden von 1926-1950 ous dem Jor 1976,
  • Vianden, die Perle des malerischen und historischen Luxemburger Landes von Theodor Bassing, ous dem Jor 1922,
  • Yolanda (1283 – 1983)
  • Zustand der Stadt und Grafschaft Vianden z. Z. der französichen Revolution  von Theodor Bassing ous dem Jor 1895,
  • Vianden, Monographie illustrée ous dem Jor 1931,
  • Jean Milmeister (Tirés-à-part “Hémecht” ous de Joren 1968 bis 1973),
  • .Veiner Dixionär ous dem Jor 1994.