D’Veiner Jorbouch 2017 ass do

Dat neit Jorbouch “Ous der Veiner Geschicht” 2017 geet de Moment uan d’Membere verscheckt.
Hei wat am neie Jorbouch stät: